CZ SK

Obchodní podmínky

  • Hurom
  • pronájem
  • zázvor

Všeobecné obchodní podmínky

Podmínky ochrany osobních údajů


Základní ustanovení
1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR") je FRESH JUICE s.r.o. IČO: 27668835, se sídlem: Kamenná Čtvrť 45a 639 00, Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 50470 (dále jen: „správce").
2. Kontaktní údaje správce jsou:
FRESH JUICE s.r.o.
Nádražní 326, 664 42, Modřice
3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky:
● jméno a příjmení
● e-mailová adresa
● poštovní adresa
● telefon

III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
● plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
● splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
2. Účelem zpracování osobních údajů je
● vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
● plnění právních povinností vůči státu,
● zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

IV.
Doba uchovávání údajů
1. Správce uchovává osobní údaje
● po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
● po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu.
● Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
Příjemci osobních údajů jsou osoby:

1. podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy,
● zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
● zajišťující marketingové služby.
2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
VI.
Zpracovatelé osobních údajů
1. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem.

VI.
Vaše práva
1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
● právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
● právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
● právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
● právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
● právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a
● právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
● Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.

VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů
1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.
Závěrečná ustanovení
1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

KOUPĚ ZBOŽÍ:

FRESH JUICE s.r.o. při prodeji svých výrobků presentovaných na webových stránkách společnosti postupuje zcela podle platných právních norem České republiky. Samozřejmostí je garance vrácení peněz při splnění podmínek stanovených zákonem.

1) obecná ustanovení

Kupující odesláním objednávky souhlasí s obchodními podmínkami firmy FRESH JUICE s.r.o. Pokud následující právní vztah nebude upraven jinou písemnou smlouvou, podepsanou oběma smluvními partnery, jsou veškeré obchodní vztahy řízeny občanským zákoníkem, pokud je kupující právnickou osobou (podnikatelský subjekt mající IČO), jsou veškeré obchodní vztahy řízeny obchodním zákoníkem.

2) objednávka

Kupní smlouva na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícího kupujícímu vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Za závazné se považuje potvrzení e-mailem nebo telefonické, a to takové, které je realizováno po předchozím odeslání elektronické objednávky. Tedy odeslání Vaší elektronické objednávky musí potvrdit telefonicky a nebo e-mailem pracovník společnosti Fresh Juice a to zpravidla po prověření dostupnosti a možném termínu dodání Vámi objednaného zboží. Takto potvrzená objednávka prodávajícím je považována za závaznou pro obě strany pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení. Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží a přepravu, způsob a termín doručení.
 
Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím potvrzením ze strany prodávajícího. Po potvrzení ze strany prodávajícího lze objednávku stornovat jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava atp.
 
Prodávající má právo stornovat objednávku před závazným potvrzením bez udání důvodu. K tomuto kroku většinou dochází z důvodů, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu ( po dohodě s kupujícím) v nejkratším možném termínu.

3)  vrácení zboží (odstoupení od kupní smlouvy)

Odstoupení od kupní smlouvy se dále řídí zákonem č. 367/2000.
 
V souladu se zákonem č. 367/2000 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem zboží jako fyzická osoba (nikoliv na IČO). Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek.
 
Kontaktujte nás (písemně), že žádáte o odstoupení od smlouvy. Uveďte číslo faktury, druh zboží a datum nákupu.
 
Pokud jste již zboží obdržel-a a převzal-a, zašlete jej zpět na adresu naší provozovny uvedenou v sekci "Kontakt" a to za následujících podmínek:

  • zboží musí byt v původním nepoškozeném obalu
  • nesmí být použité
  • musí být nepoškozené
  • musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré přiložené dokumentace) s originál dokladem o koupi

 

Zboží posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám (doporučeně neznamená na dobírku).
 
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. V případě nedodání kompletního zboží či jinak odporujícímu výše uvedeným podmínkám se termín posouvá do doby, než budou chybějící části dodány, tak aby stav zboží plnohodnotně zodpovídal stavu před dodáním kupujícímu.
 
V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět nebo bude uschováno na naši provozovně za manipulační poplatek ve výši 1% prodejní ceny zboží za den uschování.

4) dodatečné změny v údajích

Změny ve fakturačních údajích po expedici zásilky jsou zpoplatněny částkou 300,- Kč za změnu. Sazba se zejména týká dodatečné změny nákupu z fyzické osoby na osobu právnickou. S fyzickou osobou obchodujeme na základě občanského zákoníku, zatímco s právnickou osobou dle obchodního zákoníku.

5) prodej a platba za zboží

Prodávající je majitelem zboží a prodává ( pronajímá, půjčuje atd.) jej kupujícímu (zákazníkovi).
 
Zboží je majetkem prodávajícího do doby úplného zaplacení ceny zboží. Uhrazení prodejní ceny je provedeno v hotovosti, buďto osobně na provozovně prodávajícího v Brně Modřicích nebo u zákazníka nebo dobírkou v místě předání zboží. Bezhotovostní úhrada probíhá bankovním převodem. Naše společnost je plátcem DPH, a proto je vždy k uvedeným cenám účtována kupujícímu (pronajímajícímu, půjčujícímu atd.) DPH ve výši odpovídající platným a účinným právním předpisům.

6) závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané mezi společností FRESH JUICE s.r.o. a kupujícím. Kupujícím se rozumí fyzická osoba stejně jako osoba právnická. Právní vztahy obou smluvních stran vzniklé na základě uzavřené objednávky se řídí v případě fyzické osoby ustanoveními občanského zákoníku, v případě právnické osoby obchodním zákoníkem.
 
V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice společnosti, si společnost FRESH JUICE s.r.o., vyhrazuje právo Obchodní podmínky měnit. Tuto změnu a její účinnost společnost vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.freshjuice.cz.

PODNÁJEM ČI ZAPŮJČENÍ:

V případě podnájmu či zapůjčení jsou obchodní vztahy mezi firmou FRESH JUICE s.r.o. a zákazníkem, vždy upravovány smluvně, po dohodě se zákazníkem. Písemný návrh smlouvy má vždy zákazník k dispozici na posouzení či zanesení dílčích úprav vždy s dostatečným časovým předstihem.

DODACÍ PODMÍNKY:

Dodací podmínky týkající se prodeje zboží:

Ceny zboží jsou uváděny bez nákladů na dopravu a jsou platné při osobním odběru na naší provozovně v Brně Modřicích. Časový údaj uvedený v kolonce DOSTUPNOST, značí dobu vyřízení objednávky a délku přípravy zboží k osobnímu vyzvednutí na naší provozovně. V případě objednávky na dobírku, si vždy zákazník musí přičíst dobu trvání přepravy z Brna na jím zvolenou adresu. V rámci ČR zpravidla do dvou dnů. Doprava po Brně ZDARMA!!! Při objednávce nad 50 000,- doprava zdarma po celém území ČR. Tuto přepravu realizuje přímo naše společnost a týká se především větších a složitějších odšťavovačů a hlavně automatických citrusovačů u kterých je třeba zaškolit obsluhující personál.

Dodací podmínky týkající se jiných variant spolupráce:

Lhůty dodání bývají zpravidla dohodnuty individuálně po odsouhlasení návrhů smluv zákazníkem. Při variantách (podnájem, akce, speciální nabídka) nabízených u automatických citrusovačů Zumex 200 SD a Zumex 32 D je doprava v rámci území ČR zdarma. Neplatí pro jednorázové zápůjčky na několikadenní akce. Zde si musí zákazník dopravu zařídit sám, nebo po dohodě s naší společností mu dopravu zrealizujeme, ale bude zákazníkovi zpoplatněna.
 
U ostatních modelů u varianty pronájem je přístroj zasílán poštou „na dobírku“ a v rámci ČR je poštovné zdarma. Bližší informace ke všem možným variantám Vám rádi poskytneme osobně na adrese naší provozovny v Brně – Modřicích nebo na telefonních číslech uvedených v sekci kontakt.

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení