CZ SK

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodní podmínky

KÚPA TOVARU:
FRESH JUICE s.r.o. pri predaji svojich výrobkov prezentovaných na webových stránkach spoločnosti postupuje podľa platných právnych noriem Českej republiky. Samozrejmosťou je garancia vrátenia peňazí pri splnení podmienok stanovených zákonom.

Spoločnosť FRESH JUICE s.r.o. zaručuje ochranu osobných údajov všetkých zákazníkov, ktorí nám svoje osobné údaje poskytnú (vyplnia objednávkový formulár) a zároveň sa zaväzujeme, že tieto informácie nebudú poskytnuté tretím osobám za účelom reklamných či marketingových referencií. Vyplnením objednávky alebo dotazu a dalších foriem zverenia osobných údajov automaticky súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Zároveň Vás chceme upozorniť, že môžete byť informovaní o novinkách a akciach, pripravovaných našou spoločnosťou, mailom alebo telefonicky. Pokiaľ si nebudete želať tieto informácie, máte možnosť ich zasielanie kedykoľvek ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe. Naša spoločnosť si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym pachateľom (crackerom). Jedine v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s údajmi.

1) všeobecné ustanovenia

Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí s obchodnými podmienkami firmy FRESH JUICE s.r.o. Pokiaľ nasledujúci vzťah nebude upravený inou písomnou zmluvou, podpísanou obidvomi zmluvnými partnermi, sú všetky obchodné vzťahy riadené občianským zákonníkom, pokiaľ je kupujúci právnickou osobou (podnikateľský subjekt vlastniaci IČO), sú všetky obchodné vzťahy riadené obchodným zákonníkom.

2) objednávka

Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné sa považuje potvrdenie e-mailom alebo telefonické a to také, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky. Teda odoslanie Vašej elektronickej objednávky musí potvrdiť telefonicky alebo e-mailom pracovník spoločnosti Fresh Juice a to spravidla po preverení dostupnosti a možnom termíne dodania Vami objednaného tovaru. Takto potvrdená objednávka predávajúcim je považovaná za záväznú pre obidve strany pokiaľ nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v dobe potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považuje hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počtu), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej potvrdením zo strany predávajúceho. Po potvrdení zo strany predávajúceho je možné objednávku stornovať iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody najmä v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktorý bolo nutné na prianie zákazníka obstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru už došlo k vynaloženiu preukázateľných nákladov, ako zbytočná doprava atď.

Predávajúci má právo stornovať objednávku pred záväzným potvrdením bez udania dôvodu. K tomuto kroku väčšinou dochádza z dôvodu, že tovar sa už nevyrába, nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude neodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu ( po dohode s kupujúcim) v najkratšiom možnom termíne.

3) odstúpenie od kúpnej zmluvy

Odstúpenie od kúpnej zmluvy sa ďalej riadi zákonom č. 367/2000.

V súlade so zákonom č. 367/2000 máte ako zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Toto právo je podmienené nákupom tovaru ako fyzická osoba (nie na IČO). Pokiaľ sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, žiadame Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok.

Kontaktujte nás (písomne), že žiadate o odstúpenie od zmluvy. Uveďte číslo faktúry, druh tovaru a dátum nákupu.

Pokiaľ ste už tovar obdržal/a a prevzal/a, zašlite ho späť na adresu našej prevádzarne uvedenú v sekcii "Kontakt" a to za nasledujúcich podmienok:

tovar musí byť v pôvodnom, nepoškodenom obale
nesmie byť použitý
nesmie byť poškodený
musí byť kompletný (vrátane príslušenstva a priloženej dokumentácie) s originál dokladom o kúpe

Tovar posielajte doporučene a poistene, keďže neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku).

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme zloženkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru. V prípade nedodania kompletného tovaru či inak odporujúcemu vyššie uvedeným podmienkam sa termín posúva do doby, kým budú chýbajúce časti dodané, tak aby stav tovaru plnohodnotne zodpovedal stavu pred dodaním kupujúcemu.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť alebo bude uschovaný v našej prevádzkovni za manipulačný poplatok vo výške 1% z predajnej ceny tovaru za deň uschovania.

4) dodatočné zmeny v údajoch

Zmeny vo fakturačných údajoch po expedícií zásielky sú spoplatnené čiastkou 300,- Kč za zmenu. Sadzba sa menovite týka dodatočnej zmeny nákupu z fyzickej osoby na osobu právnickú. S fyzickou osobou obchodujeme na základe občianského zákonníka, zatiaľ čo s právnickou podľa obchodného zákonníku.

5) predaj a platba za tovar

Predávajúci je majiteľom tovaru a predáva (prenajíma, zapožičiava atď.) ho kupujúcemu (zákazníkovi).

Tovar je majetkom predávajúceho do doby úplneho zaplatenia ceny tovaru. Uhradenie predajnej ceny je vykonávane v hotovosti, buď osobne v prevádzkovni predávajúceho v Brne Modřiciach, u zákazníka alebo dobierkou v mieste prevzatia tovaru. Bezhotovostná úhrada prebieha bankovým prevodom. Naša spoločnosť je platcom DPH a preto je vždy k uvedeným cenám účtovaná kupujúcemu (prenajímajúcemu, požičiavaciemu atď.) DPH vo výške zodpovedajúcemu platným a účinným právnym predpisom.

6) záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sú platné pre všetky obchodné prípady uzatvárane medzi spoločnosťou FRESH JUICE s.r.o. a kupujúcim. Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba rovnako ako osoba právnicka. Právne vzťahy oboch zmluvných strán vzniknuté na základe uzavretej objednávky sa riadia v prípade fyzickej osoby ustanoveniami občianského zákonníka, v prípade právnickej osoby obchodným zákonníkom.

V závislosti na zmene príslušných právnych noriem, ako aj obchodnej politiky spoločnosti, si spoločnost FRESH JUICE s.r.o., vyhradzuje právo Obchodné podmienky meniť. Túto zmenu a jej účinnosť spoločnosť vyhlási vhodným spôsobom na internetových stránkach www.freshjuice.cz.

PODNÁJOM ČI ZAPOŽIČANIE:
V prípade podnájmu či zapožičania sú obchodné vzťahy medzi firmou FRESH JUICE s.r.o. a zákazníkom, vždy upravované zmluvne, po dohode so zákazníkom. Písomný návrh zmluvy má vždy zákazník k dispozícií na posúdenie či vloženie doplňujúcich úprav vždy s dostatočným časovým predstihom.

DODACIE PODMIENKY:
Dodacie podmienky týkajúce sa predaja tovaru:

Ceny tovaru sú zobrazované bez nákladov na dopravu a sú platné pri osobnom odbere v našej prevádzkovni v Brne Modřiciach. Časový údaj uvedený v kolónke DOSTUPNOSŤ, predstavuje dobu vybavenia objednávky a dĺžku prípravy tovaru k osobnému vyzdvihnutiu v našej prevádzkovni. V prípade objednávky na dobierku, si vždy zákazník musí pripočítať dobu trvania prepravy z Brna na ním zvolenú adresu. V rámci ČR zvyčajne do dvoch dní. Doprava po Brne ZDARMA!!! Pri objednávke nad 50 000,- zadarmo doprava po celom území ČR. Túto prepravu realizuje priamo naša spoločnosť a týka sa predovšetkým väčších a zložitejších odšťavovačov a hlavne automatických citrusovačov pri ktorých je potrebné zaškoliť obsluhujúci personál.

Dodacie podmienky týkajúce sa iných alternatív spolupráce:

Doby dodania bývajú zvyčajne dohodnuté individuálne po odsúhlasení návrhu zmlúv zákazníkom. Pri alternatívach (podnájom, akcia, špeciálna ponuka) ponúkaných u automatických citrusovačov Zumex 200 SD a Zumex 32 D je doprava v rámci územia ČR zadarmo. Neplatí pre jednorázové zapožičania na niekoľkodenné akcie. V týchto prípadoch si musí zákazník dopravu zariadiť sám, alebo po dohode s našou spoločnosťou mu dopravu zrealizujeme, ale bude zákazníkovi spoplatnená.

Pri ostatných modeloch s variantou prenájom je prístroj zasielaný poštou „na dobierku a zákazník si musí pripočítať čiastku 120,- KČ. Bližšie informácie ku všetkým možným alternatívam Vám radi poskytneme osobne na adrese našej prevádzakrne v Brne – Modřiciach alebo na telefónnych číslach uvedených v sekcii kontakt.

Rýchly kontakt

Mobil: +420 608 983 863

Pevná linka: +420 543 214 885

Email: freshjuice@freshjuice.cz

www.facebook.com/FreshjuiceBrno

Otváracia doba: Po-Pi 7 - 15 h

Inak po dohode

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info